Afslaga9heiloo.jouwweb.nl
Home » Status » Provincie

Provincie

Positie provincie Noord-Holland

De provincie onderkent een belangrijke woningbehoefte en hecht daarom aan deze woningbouwlocatie. Oorspronkelijk was voorzien dat het gehele project in 2020 gereed zou zijn. De provincie hanteert nu de looptijd van de provinciale structuurvisie tot 2040.

Het woningbouwprogramma wordt veel meer gestuurd op basis van het Regionaal actieprogramma woningbouw en kan gefaseerd worden uitgevoerd.

Naast het belang van de woningbouw ligt het belang van de provincie ook bij de realisatie van de Groenprojecten. De provincie heeft in de Bestuursovereenkomst en de Nofa I de helft van de kosten voor de Groenprojecten voor haar rekening genomen, te dekken door subsidies. Nu de subsidies vanuit het Rijk met betrekking tot groen ernstig zijn verminderd is de bijdrage van de provincie wel ter discussie komen te staan.

In juli 2011 is de provincie een traject gestart om tot een nieuwe agenda natuur, recreatie en landschap (NRL) te komen. Begin 2012 moet de nieuwe agenda NRL gereed zijn.

Binnen het project Wonen in Groen wordt de bestaande projectlijst van het Ruimtelijk plan landelijk gebied met de partners opnieuw geprioriteerd.

De aansluiting A9 is ook voor de provincie een belangrijk punt en is opgenomen in de provinciale Structuurvisie. In de Nofa zijn verder afspraken gemaakt met de provincie over de betaling van eventueel meerwerk.

Positie Noord-Holland samengevat:

Provincie hecht aan het woningbouwprogramma;

Het groen lijkt te verschuiven van harde eis naar een (veel) minder ambitieus programma;

De aansluiting A9 is voorwaarde voor het realiseren van een deel van de woningbouw.